Tavoitteet

Popo-hankkeessa tehtävällä kehittämistyöllä on tavoitteena luoda lukioille edellytykset tarjota joustavia opintopolkuja (ks.KESU 2011 – 2016) yhteisöllisellä verkostoportfoliolla, niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti, sekä luoda uusia, vaihtoehtoisia opiskelu- ja arviointikäytänteitä yhdistäen eri formaalit ja informaalit oppimisympäristöt oppijan eheään oppimisprosessiin. Hankkeessa painotetaan yhteisöllisen verkostoportfolion käytön kehittämisen ohella pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista, mikä näkyy uusina, vakiintuneina pedagogisina työtapoina mm. läpäisyn edistämiseksi ja keskeyttämisen vähentämiseksi.

Tavoitteena on toiminnallisella verkostoportfoliolla tuoda informaaleihin oppimisympäristöihin ja tilanteisiin lisätyn todellisuuden keinoin pedagogisia, oppimista, motivaatiotilaa ja metakognitiota scaffoldaavia (ohjaavia) sekä strukturoivia elementtejä. Näin informaaleista ympäristöistä muodostuu OPPIMISympäristöjä. Oppijoiden toiminta ja oppiminen informaaleissa ympäristöissä tallentuu mobiililaitteilla yhteisölliseen verkostoportfolioon, mikä mahdollistaa opitun tunnistamisen sekä arvioinnin.

Verkostoportfolio on yhteisöllisen tiedon rakentumisen, interaktion ja jaetun asiantuntijuuden työkalu. Yhteisöllistä verkostoportfoliota voisi luonnehtia ”oppimisen Facebookiksi”, jossa yhdistyvät sosiaalisen median toimintamuodot ja eri työkalut. Verkostoportfolio kutoo käyttöliittymällään yhteen eri sosiaalisen median palvelut ja sovellukset verkossa. Tämä lisäksi verkostoportfolio luo rakenteen yhteisölliselle e-portfoliolle sekä toimii ns. pedagogisesti lisätyn todellisuuden sovelluksena. Yhteisöllistä verkostoportfoliota käytetään mobiililaitteilla (esim. iPad, minitabletit, älypuhelimet ja muut kämmenkoneet) tai tietokoneella.

Koska hankkeella nähdään olevan keskeistä valtakunnallista merkitystä lukiokoulutuksen pedagogisten toimintatapojen uudistamiseksi, tavoitteena on myös tuotteistaa kehittämishankkeessa syntyvät toimintamallit, työtavat ja menetelmät pedagogisiksi aihioiksi. Hankkeen kaikki tuotokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä ja käyttöön otettavissa koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tasolla.

Kehittämistyön tuotosten hyödynnettävyyden ja vakiinnuttamisen varmistamiseksi kehittäminen tässä hankkeessa kohdistuu kokonaisvaltaiseen oppimisympäristön kehittämiseen, jakautuen mm. seuraaville osa-alueille: koulutuksen järjestäjän käytänteet, pedagoginen johtaminen, pedagoginen toimintakulttuuri, uudet toimintatavat, oppimis- ja opetusmenetelmät, arviointikäytänteet ja arviointimenetelmät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, sosiaalisen median pedagoginen hyödyntäminen, informaalin oppimisympäristön hyödyntäminen.